سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی

رهبری تحولی,رهبری خدمتگزار,بهسازی منابع انسانی,سبک رهبری,سبک رهبری مدیران,دانلود تحقیق رشته مدیریت,سبک رهبری در سازمانهای آموزشی,بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی,سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی|42053169|roi
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان سبک رهبری و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی را مشاهده می نمایید.

هدف از این تحقیق بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات47حجم0/56 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته مدیریت چکیده هدفِ این تحقیق بررسی تطبیقی میزان انطباق رفتار مدیران با دو سبک رهبری تحولی و خدمتگزار و رابطه آن با بهسازی منابع انسانی در یک موسسه آموزش عالی بزرگ دولتی است. در این مطالعه كه با تبعیت از مدل تحقیقات آمیخته انجام شد، نمونه تحقیق از میان کارکنان رسمی و قرارداد مشخص دانشگاه، به روش سرشماری برابر با 180 نفر برای پاسخ به پرسشنامه‌ها و به روش هدفمند برابر با 12 نفر برای شرکت در مصاحبه انتخاب شدند. داده‌هایی که در تامین سوالات تعیین همبستگی بین متغیرها مورد نیاز بود از طریق سه پرسشنامه سنجش سبك رهبری تحولی بس و اولیو، پرسشنامه سنجش سبك رهبری خدمتگزار لاب، و پرسشنامه محقق ساخته بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل مک‌لگان به دست آمد. ضریب پایایی و روایی این ابزار سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت. داده‌های غیر‌کمی به کمک مصاحبه نیمه ساخت‌یافته حاصل شد. جهت تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین با یك ارزش ثابت و همبستگی پیرسون، استفاده گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارspss انجام گرفت. داده‌های به دست آمده از مصاحبه نیز بعد از داده‌های هر جدول به منظور نشان دادن درجه انطباق یافته‌های کمی با نگاه کارکنان نسبت به رفتار رهبری مدیران دانشگاه ارایه شد و ضمنا در تفسیرهای قسمت نتیجه‌گیری و بحث مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل مهم‌‌ترین یافته‌های تحقیق نشان داد که: 1) رفتار مدیران دانشگاه از لحاظ انطباق با سبك رهبری تحولی از حد متوسط بالاتر است؛ 2) رفتار مدیران دانشگاه از لحاظ انطباق با سبك رهبری خدمتگزار از حد متوسط بالاتر است؛ 3) وضعیت بهسازی منابع انسانی دانشگاه بر اساس مدل مک‌لگان از حد متوسط بالاتر است؛ 4) بین میزان انطباق رفتار مدیران با سبك رهبری تحولی و میزان بهسازی منابع انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد؛ و 5) بین میزان انطباق رفتار مدیران با سبك رهبری خدمتگزار و میزان بهسازی منابع انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود ندارد. کلید واژه‌ها:رهبری تحولیرهبری خدمتگزاربهسازی منابع انسانیدانشگاه فردوسی مشهد مقدمهکدام سبک رهبری در موسسات آموزش عالی ایران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ وضعیت بهسازی منابع انسانی در این موسسات چگونه است؟ کدام یک از سبک‌های رهبری مدیران موسسات آموزش عالی با بهسازی منابع انسانی آن‌ها رابطه معنی‌دارتری دارند؟ پاسخ به این سوالات اساسی مستلزم تمرکز بر مفهوم پیچیده رهبری و رابطه آن با هدایت منابع انسانی به سوی تحقق هدف‌های سازمان است. از یک سو رهبری به عنوان فرایندی از ارتباطات (کلامی و غیر‌کلامی) شامل مربیگری، برانگیختن/ القاء کردن، هدایت/ راهنمایی و حمایت/ مشورت با دیگران در دستیابی به اهداف از قبل تعیین‌شده (لالی به نقل از هوارد، 2008)، یک عامل اصلی در سلامت سازمانی یا اثربخشی پایای سازمان های آموزشی است (بوش، 2008) و از سوی دیگر ظرفیت انسانی سازمان، با ارزش‌ترین استعداد آن برای ارتقای اثربخشی شمرده می‌شود. به خوبی روشن است که منابع انسانی بزرگترین سرمایه و دارایی سازمان‌ها هستند (پاپاسولومو، 2002). تردیدی نیست که رهبران در قلمرو سازمان‌های آموزشی، در صدد یافتن راه‌های جدید و خلاقانه جهت برآورده کردن نیازهای جهان در حال تغییر کنونی (قدیمی‌فینی، 1382) به كمك منابع انسانی بالنده هستند. به طور معمول معیار مدیران در انتخاب سبک رهبری، اثربخشی است. مسلما گزینش درست سبک‌های رهبری می‌تواند تحقق هدف‌های سازمان و منابع انسانی آن را به دنبال داشته باشد. در عین حال هنوز بر سر اثربخش ترین سبک رهبری (بوش، 2008؛ لی و همکاران، 2010) و اینکه مدیران سازمان‌های آموزشی با استفاده از کدام سبک می‌توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند، چالش وجود دارد (قدیمی‌فینی، 1382). فهرست مطالبچکیده 2کلید واژه‌ها: 3مقدمه 5بررسی ادبیات 8جدول 1: چهار تئوری پرداز کلیدی رهبری تحولی 11جدول 2: مقایسه سبک‌های رهبری تحولی و خدمتگزار (اشایک، 2007) 17جدول 3: مقایسه شاخص‌های رهبری تحولی و خدمتگزار (استون، راسل و پترسون، 2004) 18شکل 1: پیوستار شایستگی‌های مدل مك‌لگان 22شایستگی‌های تکنیکی. در مدل مک لگان این شایستگیها شامل 11 مورد زیر است: 22شایستگی‌های شغلی. در مدل، این شایستگیها شامل 10 مورد زیر است: 23شایستگی‌های میان فردی. در مدل مک لگان این شایستگیها شامل 8 مورد زیر است: 24شایستگی‌های ذهنی. سرانجام در مدل، شایستگیهای ذهنی در 8 مورد معرفی شده است: 25روش پژوهش 28ارائه یافته‌ها 31جدول 4: رفتار مدیران با توجه به سبك رهبری تحولی 31جدول 5: رفتار مدیران با توجه سبك رهبری خدمتگزار 32جدول 6: وضعیت بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 33جدول7: همبستگی بین میزان انطباق رفتار مدیران با سبك رهبری تحولی و بهسازی منابع انسانی 35جدول8: همبستگی بین میزان انطباق رفتار مدیران با سبك رهبری خدمتگزار و بهسازی منابع انسانی 36بحث و نتیجه گیری 36منابع 40
"